Stanovisko Mesta Kremnica k zámeru obnovy ťažby zlata – tlačová správa

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici sa na svojom zasadnutí dňa 9. februára 2006 zaoberalo návrhom stanoviska Mesta Kremnica k zámeru povrchovej ťažby zlata Kremnica.

Spoločnosť Kremnica GOLD, a.s. Banská Bystrica a spoločnosť Tournigan Gold Corporation, Vancouver, Kanada predložila Ministerstvu životného prostredia SR zámer zámerom obnovy ťažby zlata a striebra povrchovým spôsobom pod názvom Zlatý projekt Kremnica podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000.

Po oboznámení sa s týmto zámerom Mestské zastupiteľstvo v Kremnici uznesením číslo 001/0602 vyslovilo nesúhlasné stanovisko k predloženému zámeru.

Svoje rozhodnutie Mestské zastupiteľstvo odôvodnilo nasledovnými skutočnosťami:

• Zámer neobsahuje variantné riešenie. Zo zákona povinný tzv. nultý variant, ktorý má riešiť posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala, je taký stručný, že nemá žiadnu vypovedaciu hodnotu.

• Realizáciou uvedeného projektu sa v meste Kremnica a jeho okolí vplyvom zvýšenej hlučnosti, prašnosti výrazne zhorší kvalita životného prostredia ale aj kvalita bývania a života obyvateľov i návštevníkov mesta.

• Nesúhlasíme s tým, aby sa zvýšila dopravná záťaž v meste, ktorá by svojou intenzitou výrazne zhoršila nielen kvalitu života, ale aj bezpečnosť na komunikáciách.

• Mesto Kremnica sa dlhodobo snaží riešiť svoj rozvoj prostredníctvom cestovného ruchu, kultúrnych a športových aktivít. V meste sa za posledných desať rokov zriadilo a vybudovalo viacero dobrých a kvalitných služieb – hotely, reštaurácie, penzióny… V meste sa uskutočňujú významné kultúrne i športové akcie s celoslovenským i medzinárodným významom, ktoré sú z roka na rok viac navštevované. Celoročnou povrchovou ťažbou by ich usporadúvanie bolo len veľmi obtiažne, nehovoriac o tom, či by ho vôbec navštevovali ľudia mimo Kremnice a tým by sa znížila aj klientela pre podnikateľov v cestovnom ruchu.

• Mesto Kremnica sa snaží o zápis na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, čo by pri realizácii zámeru neprichádzalo do úvahy. Na území mesta Kremnica sú vyhlásené a evidované pamiatkovo chránené územia, pamiatková zóna, „Územie banských diel v okolí Kremnici“, Pamiatková rezervácia Kremnica národné kultúrne pamiatky a evidovaný „Súpis pamätihodností mesta Kremnica“.

• Veľké obavy sú z trhacích prác, ktoré by mohli poškodiť rodinné domy v blízkosti ťažby, ale aj pamiatkové objekty v celom meste. Obava je z porušenia termálneho vrtu a možnej straty termálnej vody, ktorá je základom cestovného ruchu počas leta a chceme ju v budúcnosti využívať celoročne a to nielen pre účely cestovného ruchu, ale aj pre energetické účely.

• Realizovaný zámer by narušil síce neveľký, ale o to významnejší komplex lesa v poľnohospodárskej krajine a tým aj ekologickú rovnováhu v pomerne nenarušenom priestore medzi ľudskými sídlami. Preto z lesníckeho a krajinárskeho hľadiska tento zámer neodporúčame realizovať.

• Za najväčšiu hrozbu považujeme navrhovanú metódu kyanizácie, ktorá bude znamenať pre široké okolie dlhodobú ekologickú záťaž.

• V Slovenskej republike je množstvo starých enviromentálnych záťaží, na odstránenie ktorých potrebuje štát niekoľko desiatok miliárd slovenských korún a ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii a preto by bolo nepochopiteľné vytvárať ďalšiu záťaž, na likvidovanie ktorej nie sú prostriedky. Slovensko je veľmi krásna krajina, ktorá môže túto krásu poskytovať v rámci cestovného ruchu množstvu ľudí minimálne zo stredoeurópskeho regiónu a je veľmi malá krajina na to , aby sa stala centrom odpadu tohto európskeho regiónu.

• Navrhovateľmi sú typické obchodné spoločnosti a tu nie sú nikdy dostatočné záruky, že sa nedostanú v procese realizácie zámeru do problémov, ktoré im neumožnia plniť si dlhodobé záväzky hlavne k enviromentálnym záťažiam.

• Realizáciou tohto zámeru by boli ohrozené práva občanov, ktoré vyplývajú z Ústavy SR a medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä právo na kvalitné životné prostredie.

Mestské zastupiteľstvo zároveň svojím uznesením číslo 002/0602 žiada predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra životného prostredia Slovenskej republiky, aby iniciovali vypracovanie legislatívnej úpravy, podľa vzoru Českej republiky, ktorá by na území Slovenskej republiky neumožňovala používanie metódy kyanizácie v procese získavania zlata a striebra z rudy.

zlatnik@zlatnik.sk

Zdroj: www.kremnica.sk

Comments

comments