Odpovede na časté otázky týkajúce sa puncového zákona 2/2

Pred rokom vstúpil do platnosti nový slovenský puncový zákon. Počas tohto obdobia sa uskutočnilo nespočetné množstvo stretnutí s podnikateľmi podnikajúcimi v oblasti drahých kovov, na ktorých boli položené mnohé otázky týkajúce sa výkladu niektorých ustanovení nového puncového zákona.

Musím označovať zodpovednostnou značkou tovar dovážaný z krajín Európskej únie s nezávislým puncovníctvom, ktorý je označený puncovými značkami týchto krajín?

Podľa ustanovenia § 13 ods.3 puncového zákona ste povinný zodpovednostnou značkou označovať iba dovážaný tovar, ktorý predkladáte na puncovú kontrolu. V zmysle ustanovenia § 54 ods.2 puncového zákona sa tovar preskúšaný a označený príslušným nezávislým orgánom členského štátu Európskej únie považuje za úradne označený, a preto nie ste ho povinný predkladať na puncovú kontrolu a tým pádom ani označovať zodpovednostnou značkou.

Môžem vyrábať alebo dovážať na náš trh klenotnícke výrobky z drahých kovov, ktoré sú kombinované s obyčajnými kovmi?

Povolené kombinácie, z ktorých je možné zhotoviť klenotnícky tovar, upravuje § 17 ods.1 a ods.2 puncového zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia je možné zhotoviť klenotnícky tovar z toho istého drahého kovu rôznych zákonných rýdzosti alebo rôznych drahých kovov. Z obyčajných kovov je možné zhotoviť iba súčasti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie nevyhnutnej pevnosti a pružnosti tovaru. V ostatných prípadoch je potrebný predchádzajúci súhlas Puncového úradu.

Môžem na náš trh dovážať klenotnícky tovar, ak nemá zákonnú rýdzosť ustanovenú puncovým zákonom?

Rýdzosť klenotníckeho tovaru dovážaného na náš trh nesmie byť nižšia, ako je najnižšia zákonná rýdzosť pre jednotlivé drahé kovy ustanovená v § 5 puncového zákona t.j. pre zlatý tovar 585/1000 a strieborný a platinový tovar – 800/1000. Ak dovážaný tovar spĺňa uvedenú podmienku a je označený nezávislým orgánom členského štátu Európskej únie puncovou značkou inej rýdzosti, ako je zákonná rýdzosť ustanovená puncovým zákonom, považuje sa v zmysle ustanovenia § 54 ods.2 puncového zákona za úradne označený. Ak takýto tovar nie je úradne označený, označí sa v zmysle ustanovenia § 22 ods.1 puncového zákona puncovou značkou pre najbližšiu nižšiu zákonnú rýdzosť.

Beriem do zálohy zlatý klenotnícky tovar rôznych rýdzostí. Čo s tovarom, ak sa pri puncovej kontrole zistí, že nemá ani najnižšiu zákonnú rýdzosť?

Ak zlatý starý tovar má predpísaný stav a nemá ani najnižšiu zákonnú rýdzosť ustanovenú § 5 puncového zákona, označí sa v zmysle ustanovenia § 23 puncového zákona puncovou značkou pre zlatý starý tovar nižšej ako najnižšej zákonnej rýdzosti.

Ako sa postupuje pri nakladaní s chybným tovarom?

Starý alebo opravený tovar, ktorý nemá predpísaný stav alebo zákonnú rýdzosť, prípadne nevyhovuje iným právnym predpisom, Puncový úrad vráti neoznačený predkladateľovi. Ak nespĺňa vyššie uvedené podmienky nový tuzemský tovar, Puncový úrad takýto tovar rozbije a zbytky po rozbití vráti predkladateľovi. Chybný tovar z dovozu je možné rozbiť iba v prípade, ak predkladateľ tovaru neoznámi Puncovému úradu do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledku puncovej kontroly, že chybný tovar vyvezie mimo územia SR a do ďalších 20 dní nezloží peňažnú zábezpeku vo výške dvojnásobku hodnoty drahého kovu obsiahnutého v chybnom tovare. Tuzemský alebo cudzí tovar je možné rozbiť až vtedy, ak proti výsledku puncovej kontroly už nie je možné podať opravný prostriedok, alebo predkladateľ sa práva na podanie opravného prostriedku výslovne vzdal., prípadne predkladateľ cudzieho tovaru v zákonnej lehote neoznámi, že cudzí tovar vyvezie mimo územia SR.

Podľa puncového zákona tovar určený na vývoz nepodlieha povinnej puncovej kontrole. Môžem napriek tomu takýto tovar predkladať na puncovú kontrolu? V ktorých krajinách EÚ platia slovenské puncové značky?

Tovar určený na vývoz môžete predkladať na puncovú kontrolu. Ak sa má takýto tovar úradne označiť puncovými značkami, musí vyhovovať podmienkam ustanoveným puncovým zákonom. Európska únia nemá pre oblasť puncovníctva spoločnú právnu úpravu. Vzájomný obchod sa riadi judikatúrou Európskeho súdneho dvora, v zmysle ktorej nie je možné požadovať opätovné preskúšanie a označenie tovaru, ak tento už bol preskúšaný a označený rozpoznateľným a zrozumiteľným spôsobom nezávislým orgánom iného členského štátu. Puncová kontrola je v SR vykonávaná nezávislým orgánom, a preto by mali slovenské puncové značky uznávať všetky krajiny Európskej únie.

Čo musí splniť podnikateľ pred zahájením činnosti v oblasti drahých kovov?

V zmysle § 37 puncového zákona musia výrobcovia a obchodníci do 15 dní od zahájenia činnosti písomne oznámiť Puncovému úradu miesto podnikania, predmet podnikania a adresy prevádzkarní. Písomné oznámenie musia doložiť úradne osvedčeným živnostenským listom a v prípade právnickej osoby aj úradne osvedčeným výpisom z obchodného registra. Predaj tovaru na elektronickej adrese, trhoch, výstavách a obdobných podujatiach musia výrobcovia a obchodníci písomne oznámiť tri dni vopred. V priebehu podnikania sú povinní nahlásiť Puncovému úradu všetky zmeny týkajúce sa oznamovaných údajov do 15 dní od ich vzniku. V rovnakej lehote sú povinní oznámiť aj ukončenie činnosti.

Aké povinnosti pre mňa vyplývajú z puncového zákona pri predaji klenotníckeho tovaru?

V prvom rade nesmiete obchodovať s tovarom, ktorý nie je označený platnými puncovými značkami. Ďalej musíte viesť evidenciu o nákupe a predaji tovaru, každú prevádzkáreň, kde dochádza ku styku so zákazníkmi, musíte vybaviť určeným a úradne overeným meradlom, ponúkaný tovar musíte rozlíšiť podľa druhu drahého kovu a rýdzosti, pri predaji musíte vydať doklad s uvedením popisu tovaru, ceny, hmotnosti a rýdzosti, v predajných priestoroch musíte umiestniť vyobrazenie slovenských puncových značiek. Obchodníci, ktorí predávajú výrobky zo zlata nižšej rýdzosti ako 333/1000, striebra – 500/1000 a platiny – 800/1000 alebo z obyčajného kovu povrchovo upraveného drahým kovom, nesmú pri predaji používať údaje, ktoré by mohli zákazníka uviesť do omylu, to znamená, že nesmú tieto výrobky označovať slovami „zlato“, „striebro“, „platina“ vrátane názvov odvodených z cudzieho jazyka. Používanie takéhoto označenia sa považuje v zmysle ustanovenia § 42 ods.1 puncového zákona za klamlivé a je sankcionované.

Má puncová inšpekcia právo odobrať mi výrobky ponúkané na predaj, ak sú zreteľne označené ako výrobky z obyčajných kovov?

V zmysle ustanovenia § 44 ods.2 písm.d/ je puncová inšpekcia oprávnená požadovať úplné predloženie tovaru, pričom sa za tovar na tento účel považujú aj výrobky z iných materiálov ako drahých kovov, ak sú najmä vzhľadovo s tovarom zameniteľné. Ak puncová inšpekcia zistí, že v skutočnosti ide o výrobky zhotovené z drahých kovov dopúšťate sa klamlivého označenia, ktoré je sankcionované podľa § 46 ods.2 písm. e/ puncového zákona. Podľa § 42 ods.1 je klamlivým označením tiež vydávanie tovaru z drahých kovov za výrobky z obyčajného kovu alebo iného materiálu.

Má právo puncová inšpekcia požadovať predloženie ekonomických výsledkov činnosti ako sú napr. dosiahnuté tržby, nákupné a predajné ceny, mzdy a pod.

Práva a povinnosti puncovej inšpekcie sú vymedzené §§ 44 a 45 puncového zákona. Z uvedených ustanovení takéto právo pre puncovú inšpekciu nevyplýva. Puncová inšpekcia môže nazerať iba do evidencie vedenej podľa puncového zákona, alebo do evidencie vedenej podľa iného právneho predpisu, ak súvisí s činnosťou kontrolovanej osoby podľa puncového zákona. O skutočnostiach tvoriacich výrobné alebo obchodné tajomstvo, o ktorých sa inšpektori dozvedeli počas výkonu puncovej inšpekcie, sú povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení funkcie inšpektora.

Aké doklady je potrebné doložiť k žiadosti o pridelenie výrobnej alebo zodpovednostnej značky? Do koľkých dní je Puncový úrad povinný značku prideliť?

Puncový úrad pridelí vyobrazenie výrobnej alebo zodpovednostnej značky iba osobe zapísanej v registri výrobcov a obchodníkov, ktorý je vedený podľa § 43 puncového zákona. Z toho vyplýva, že pred podaním žiadosti o pridelenie značky je potrebné splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 37 puncového zákona. K žiadosti o pridelenie značky je potrebné doložiť iba kolok v hodnote 200 Sk (správny poplatok podľa osobitného predpisu). Puncový úrad je povinný prideliť značku do 30 dní od doručenia žiadosti.. Netreba zabudnúť tiež na povinnosť požiadať o zrušenie značky v prípade ukončenia činnosti.

Ing. Miloslav E š t o k
vedúci pobočky PÚ SR Košice

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments