Odpovede na časté otázky týkajúce sa puncového zákona 1/2

Pred rokom vstúpil do platnosti nový slovenský puncový zákon. Počas tohto obdobia sa uskutočnilo nespočetné množstvo stretnutí s podnikateľmi podnikajúcimi v oblasti drahých kovov, na ktorých boli položené mnohé otázky týkajúce sa výkladu niektorých ustanovení nového puncového zákona. Na niektoré z nich sa pokúsim v krátkosti odpovedať:

Môžem dovážať na náš trh zlaté klenotnícke výrobky o rýdzosti 333/1000 a predávať ich ako bižutériu?

V zmysle ustanovenia § 3 ods.2 písm. a/ zákona č.10/2004 o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) sa zlaté klenotnícke výrobky o rýdzosti 333/1000 považujú na účely puncového zákona za tovar. V zmysle ustanovenia § 5 ods.3 puncového zákona je tovar dovolené v tuzemskú vyrábať alebo na obchodovanie v tuzemsku dovážať, iba ak má rýdzosť ustanovenú puncovým zákonom. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle puncového zákona je najnižšou zákonnou rýdzosťou rýdzosť 585/1000, nie je možné na náš trh takýto tovar dovážať.

Po vstupe SR do EÚ sa v zmysle puncového zákona za úradne označený považuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený príslušným nezávislým orgánom členského štátu EÚ podľa právnych predpisov tohto štátu. Môžem na náš trh dovážať takto označený zlatý klenotnícky tovar, ak má napríklad rýdzosť 375/1000?

V zmysle ustanovenia § 5 ods.3 puncového zákona je tovar dovolené v tuzemsku vyrábať alebo na obchodovanie v tuzemsku zo zahraničia dovážať, iba ak má rýdzosť ustanovenú puncovým zákonom. Podľa § 5 ods.1 písm. a/ puncového zákona je najnižšou zákonnou rýdzosťou pre zlatý klenotnícky tovar rýdzosť 585/1000, preto zlatý klenotnícky tovar o rýdzosti 375/1000, ani inej rýdzosti nižšej ako 585/1000, nie je možné na náš trh dovážať.

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa rýdzosť 583/1000 pri cudzom zlatom tovare považovala za najnižšiu zákonnú rýdzosť. Prečo toto ustanovenie neprešlo aj do nového puncového zákona?

Vyspelé európske puncové systémy, ku ktorým sa radíme, nepripúšťajú negatívnu toleranciu rýdzosti. To bolo hlavným dôvodom prečo uvedená výnimka neprešla do nového puncového zákona. Klenotnícku zliatinu o rýdzosti 583/1000 nepoužíva na výrobu zlatého klenotníckeho tovaru v súčasnej dobe žiadna európska krajina. Poslednými štátmi v Európe, ktoré túto zliatinu používali, boli Poľsko, Rusko a Juhoslávia. Od polovice 90-tych rokov prešli už aj tieto krajiny na klenotnícku zliatinu o rýdzosti 585/1000. Preto je táto výnimka v súčasnej dobe aj tak bezpredmetná.

V zmysle puncového zákona podlieha povinnej puncovej kontrole aj opravený tovar. Musím predkladať na puncovú kontrolu opravený tovar, ktorý predtým nebol označený puncovou značkou?

V zmysle ustanovenia § 4 písm. d/ je na účely puncového zákona opraveným tovarom úradne označený tovar, pri ktorom sa musí pri oprave vymeniť súčasť označená puncovou značkou, alebo ak je pri oprave puncová značka poškodená alebo zničená a objednávateľ sa práva na opravu vrátane úradného označenia preukázateľne nevzdal. Ak tovar prijatý do opravy nebol označený puncovou značkou, nepovažuje sa po vykonaní opravy na účely puncového zákona za opravený tovar, a preto nepodlieha povinnej puncovej kontrole.

Po vstupe SR do EÚ nepodlieha klenotnícky tovar dovážaný z členských krajín colnému konaniu. Aké doklady je potrebné predložiť pri predkladaní tovaru z týchto krajín na puncovú kontrolu?

Cudzí tovar, ktorý pochádza z členského štátu EÚ a nie je označený nezávislým orgánom, predkladá na puncovú kontrolu obchodník, ktorý ho doviezol, spolu s dokladmi preukazujúcimi jeho pôvod. Medzi doklady preukazujúce pôvod tovaru patrí najmä originál faktúra a dodací list s identifikačnými znakmi tak dodávateľa ako aj odberateľa.

V zmysle puncového zákona musí obchodník označiť dovážaný klenotnícky tovar pridelenou zodpovednostnou značkou na mieste, ktoré určí Puncový úrad. Mám tomu rozumieť tak, že predtým ako označím tovar zodpovednostnou značkou, musím navštíviť Puncový úrad, aby určil miesta označenia?

Pred označením dovezeného tovaru pridelenou zodpovednostnou značkou nie je potrebná návšteva Puncového úradu. Puncový úrad vydal „Smernicu o spôsobe označovania tovaru z drahých kovov“, v ktorej sú stanovené miesta umiestnenia tak puncových, ako aj výrobných a zodpovednostných značiek na jednotlivých druhoch tovaru. Uvedená smernica je k dispozícii na všetkých pracoviskách Puncového úradu a bude tiež zverejnená na zrekonštruovanej webovej stránke Puncového úradu.

Musím označovať dovážaný tovar zodpovednostnou značkou sám alebo ho môžem nechať označiť u zahraničného výrobcu?

V zmysle ustanovenia § 13 ods.3 puncového zákona musí obchodník cudzí tovar predkladaný na puncovú kontrolu trvanlivo označiť alebo nechať trvanlivo označiť pridelenou zodpovednostnou značkou. Z uvedeného je zrejmé, že označenie klenotníckeho tovaru zahraničným výrobcom nie je v rozpore s puncovým zákonom. Predkladaný tovar môžete nechať označiť pridelenou zodpovednostnou značkou aj na Puncovom úrade. Označenie klenotníckeho tovaru zodpovednostnou značkou Puncovým úradom je spoplatňované podľa položky č.2 b Sadzobníka puncových poplatkov.

V ktorých prípadoch sa vykonáva chemická skúška rýdzosti klenotníckeho tovaru predkladaného na puncovú kontrolu?

Chemickú skúšku rýdzosti tovaru vykoná Puncový úrad vtedy, ak tuzemský alebo cudzí tovar nie je vyrobený z registrovanej zliatiny alebo ak nedeštruktívna skúška klenotníckeho tovaru na skúšobnom kameni nie je preukazná. Puncový úrad doposiaľ nepožiadal o registráciu klenotníckej zliatiny žiadny zahraničný výrobca, preto sa skúška rýdzosti klenotníckeho tovaru z dovozu vykonáva výlučne chemicky.

Som povinný označovať zlatý a strieborný klenotnícky tovar s veľmi nízkou hmotnosťou (zlatý do 0,5 g a strieborný do 3 g ) zodpovednostnou značkou?

V zmysle ustanovenia § 13 ods.3 ste zodpovednostnou značkou povinný označovať iba klenotnícky tovar predkladaný na puncovú kontrolu. Nakoľko tovar s veľmi nízkou hmotnosťou nepodlieha povinnej puncovej kontrole, nie ste ho povinný označovať zodpovednostnou značkou. Napriek uvedenej skutočnosti Puncový úrad doporučuje maloobchodným predajcom, aby kvôli uľahčeniu prípadných reklamácií požadovali označenie všetkého tovaru zodpovednostnou značkou. Tovar s veľmi nízkou hmotnosťou ste však zo zákona povinný označiť rýdzostným číslom.

Pokračovanie o týždeň.

Ing. Miloslav Eštok

vedúci pobočky PÚ SR Košice

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments