Odborný seminár o PUNCOVNÍCTVE A SKÚŠANÍ DRAHÝCH KOVOV

DOM TECHNIKY ZSVTS BANSKÁ BYSTRICA s. r. o. v spolupráci s PUNCOVÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vás pozývajú na odborný seminár : VÝKLAD ZÁKONA č. 10/2004
O PUNCOVNÍCTVE A SKÚŠANÍ DRAHÝCH KOVOV, JEHO APLIKÁCIA V PRAXI A HARMONIZÁCIA PREDPISOV O DRAHÝCH KOVOCH V RÁMCI EÚ
. Poďme sa pozrieť na všetky informácie a detaily odborného seminára…

DOM TECHNIKY ZSVTS BANSKÁ BYSTRICA s. r. o.

v spolupráci s

PUNCOVÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vás pozývajú na odborný seminár 

VÝKLAD ZÁKONA č. 10/2004 Z. z. 
O PUNCOVNÍCTVE A SKÚŠANÍ DRAHÝCH KOVOV, JEHO APLIKÁCIA 
V PRAXI A HARMONIZÁCIA PREDPISOV 
O DRAHÝCH KOVOCH V RÁMCI EÚ

Termín: 17. jún 2004
Miesto: Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka
Študentská 2
T R E N Č Í N

Termín: 29. jún 2004
Miesto: Krajský úrad
Komenského 52
K O Š I C E
Zameranie: 

Úlohou odborného seminára je podrobný výklad Zákona č. 10/2004 Z. z., ktorý upravuje puncovníctvo a skúšanie drahých kovov, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré vyrábajú výrobky z drahých kovov, obchodujú s nimi, alebo ich inak uvádzajú na trh. Výklad bude obsahovať i aplikáciu zákona v praxi, vrátane sadzobníka puncových poplatkov a Vykonávacej vyhlášky č. 143/2004 Z. z..

Podstatná časť prednášok bude orientovaná na súčasný stav v predpisoch o puncovníctve a skúšaní drahých kovov v krajinách Európy a harmonizácii predpisov v rámci Európskej únie.

Odborný garant: Ing. Jozef FUZIA 
riaditeľ Puncového úradu SR 

Organizačný garant: Ing. Milan ŠKOLUDA 
Dom techniky ZSVTS Banská Bystrica s.r.o. 
Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica

Odborný seminár je určený: 

- pracovníkom firiem, prevádzkarní a organizácií zaoberajúcich sa predajom, výrobou, dovozom a opravami výrobkov a tovarov z drahých kovov
- pracovníkom vykonávajúcim činnosť s drahými kovmi

Adresné určenie: 

výrobcovia a pracovníci uskutočňujúci opravy (spracovávanie klenotníckych zliatin, slovenských mincí alebo dentálnych drahých kovov), obchodníci, predajcovia a dovozcovia tovarov z drahých kovov, resp. ich zliatin.

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁRA: 

17. jún 2004 (štvrtok) – Trenčín
29. jún 2004 (utorok) – Košice

09,00 – 9,25 Prezencia účastníkov 
09,25 – 9,30 Otvorenie seminára 
09,30 – 13,00 Prednáška

13,00 – 13,45 Obedňajšia prestávka 
13,45 – 15,00 Prednáška 
15,00 Predpokladaný záver seminára 

Diskusia bude umožnená priebežne po každej ucelenej téme seminára.

Témy prednášok:
- Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov
( Výklad zákona a jeho aplikácia v praxi )
- Vykonávacia vyhláška č. 143/2004 Z. z. k Zákonu o puncovníctve a skúšaní drahých kovov
- Sadzobník puncových poplatkov
- Harmonizácia predpisov o drahých kovoch v rámci Európskej únie, direktí-
va, súčasný stav v krajinách Európskej únie, resp. v ostatných krajinách

LEKTORI: Ing. Jozef FUZIA, riaditeľ Puncového úradu SR, Bratislava
Ing. Miroslav EŠTÓK, vedúci pobočky Puncového úradu SR, Košice

O absolvovaní odborného seminára bude účastníkovi na jeho meno vydaný Puncovým úradom Slovenskej republiky, ako odborným garantom a Domom techniky ZSVTS Banská Bystrica s.r.o., ako organizátorom
C E R T I F I K Á T

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania: Trenčín: Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Študentská 2, Trenčín
Košice: Krajský úrad, Komenského 52, Košice

Cestovné: Hradí účastníkom vysielajúca organizácia.

Ubytovanie: Účastníci seminára si zabezpečujú sami. 

Stravovanie: Zabezpečujeme iba pri platbe do termínu uzávierky prihlášok 
pre Trenčín (t. j. 14. 06. 2004)
pre Košice (t. j. 25. 06. 2004)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZA OSOBU: 

 vložné 880,- (z toho 19 % DPH 140,50)
 obed 100,- (z toho 19 % DPH 16,00) – pre Trenčín
 obed 110,- (z toho 19 % DPH 17,60) – pre Košice

Organizátor seminára je platiteľom DPH, IČ DPH: SK2020453105
Ceny za služby sú stanovené dohodou na základe zákona č. 18/1996 Z. z. a akceptované potvrdenou záväznou prihláškou (objednávkou). Poplatok uhraďte prevodným príkazom, alebo poštovou poukážkou na účet VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu 45709-312/0200, variabilný symbol pre Trenčín 2473047, pre Košice 2473048. Zároveň vyplňte údaje o platbe a vysielajúcej organizácii na zadnej strane záväznej prihlášky. Pre vlastnú potrebu si urobte fotokópiu. Pozvánka je zároveň dokladom pre finančnú učtáreň. Poplatok pri včasnom neodhlásení (pre Trenčín do 14. 06. 2004 a pre Košice 25. 06. 2004) alebo pri neúčasti nevraciame, je možné vyslať náhradníka. V prípade, že účastnícky poplatok nebol uhradený, účastník ho musí zaplatiť priamo pri prezentácii. O voľnej kapacite po termíne uzávierky sa však informujte vopred. Faktúru obdržia zdaniteľné osoby na základe vyplnenej prihlášky (IČ DPH!) pri bezhotovostnej platbe pri prezencii účastníkov. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba pri zmene, alebo ak nebudeme môcť vyhovieť Vašej požiadavke. 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE DŇA PRE TRENČÍN 14. 06. 2004, pre Košice 25. 06. 2004

Informácie organizačného charakteru podá:

Ing. Milan ŠKOLUDA – organizačný garant
Jana BOĎOVÁ, Zuzana HUŤOVÁ – organizačné pracovníčky
Dom techniky ZSVTS Banská Bystrica s.r.o.
Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica
 048/ 41 43 986 – 7, fax 048/ 41 43 983
e-mail: dtbb@domtechnikybb.sk
mobil: 0905736744

Záväzná prihláška na seminár

VÝKLAD ZÁKONA č. 10/2004 Z. z. O PUNCOVNÍCTVE A SKÚŠANÍ DRAHÝCH KOVOV, JEHO APLIKÁCIA V PRAXI A HARMONIZÁCIA PREDPISOV O DRAHÝCH KOVOCH V RÁMCI EÚ 
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Trenčianska univerzita A. Dubčeka 073047/2004 17. 06. 2004 
Študentská 2
TRENČÍN 
Zamestnávateľ ( presná adresa, PSČ ) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..IČO……………………………………………….

IČ DPH …………………………………….fax……………………………….e-mail …………………………………………..

Registrácia ……………………………………………………………………………………………………………………………

1) Meno, priezvisko, titul………………………………………………………………………………………………………..

Pracovné zaradenie ……………………………………………………………….. tel. …………………………………….

Adresa bydliska ……………………………………………………………………. tel. …………………………………….

2) Meno, priezvisko, titul ……………………………………………………………………………………………………….

Pracovné zaradenie ……………………………………………………………….. tel. …………………………………….

Adresa bydliska ……………………………………………………………………. tel. …………………………………….

3) Meno, priezvisko, titul ……………………………………………………………………………………………………….

Pracovné zaradenie ……………………………………………………………….. tel. …………………………………….

Adresa bydliska ……………………………………………………………………. tel. …………………………………….

…………………………………….. …………………………………………
dátum podpisy účastníkov

……………………………………………………
pečiatka a podpis organizácie

Čitateľne vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 14. 06. 2004 na adresu:
DOM TECHNIKY ZSVTS BANSKÁ BYSTRICA s. r. o.
POŠTA 1 – P. O. BOX 248
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Účastnícky poplatok – č.a. 073047/2004
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - 

(prosíme doplniť údaje) 

DODÁVATEĽ: OBJEDNÁVATEĽ: 
(zaregistrovaný platiteľ DPH ) 
Dom techniky ZSVTS
Banská Bystrica s.r.o.
Kukučínova 8
974 01 Banská Bystrica

IČO: 31 577 202 IČO:
IČ DPH: SK2020453105 IČ DPH:
DIČ: 2020453105 DIČ:
Bankové spojenie: Bankové spojenie: 
VÚB a.s. Banská Bystrica
č. ú.: 45709-312 / 0200 
VS: 2473047
KS: 0308

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 919/S

Účastnícky poplatok za osobu
základ 19 % DPH SPOLU
________________________________________________________________________________
 vložné 739,50 140,50 880,-
 obed 84,- 16,- 100,-
________________________________________________________________________________

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku

Potvrdzujeme, že z účtu č. ……………………………………………………………………………………bol uhradený 

dňa ……………………………………………….účastnícky poplatok vo výške…………………………………….. Sk.

Z toho: vložné …………………………….. Sk

obed …………………………….. Sk

………………………………………………………………….
pečiatka a podpis ekonomického odd. 

 

Záväzná prihláška na seminár

VÝKLAD ZÁKONA č. 10/2004 Z. z. O PUNCOVNÍCTVE A SKÚŠANÍ DRAHÝCH KOVOV, JEHO APLIKÁCIA V PRAXI A HARMONIZÁCIA PREDPISOV O DRAHÝCH KOVOCH V RÁMCI EÚ 
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Krajský úrad 073048/2004 29. 06. 2004 
Komenského 52
KOŠICE
Zamestnávateľ ( presná adresa, PSČ ) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. IČO ………………………………………

IČ DPH ………………………………………… fax ……………………………….e-mail …………………………………….

Registrácia ……………………………………………………………………………………………………………………………

1) Meno, priezvisko, titul………………………………………………………………………………………………………..

Pracovné zaradenie ………………………………………………………………………. tel. ……………………………..

Adresa bydliska …………………………………………………………………………… tel. ……………………………..

2) Meno, priezvisko, titul ……………………………………………………………………………………………………….

Pracovné zaradenie ………………………………………………………………………. tel. ……………………………..

Adresa bydliska …………………………………………………………………………… tel. ……………………………..

3) Meno, priezvisko, titul ……………………………………………………………………………………………………….

Pracovné zaradenie ……………………………………………………………………… tel. ………………………………

Adresa bydliska ………………………………………………………………………….. tel. ………………………………

…………………………………. ……………………………………..
dátum podpisy účastníkov

……………………………………………………
pečiatka a podpis organizácie

Čitateľne vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 25. 06. 2004 na adresu:
DOM TECHNIKY ZSVTS BANSKÁ BYSTRICA s. r. o.
POŠTA 1 – P. O. BOX 248
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Účastnícky poplatok – č.a. 073048/2004
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - 

(prosíme doplniť údaje) 

DODÁVATEĽ: OBJEDNÁVATEĽ: 
(zaregistrovaný platiteľ DPH ) 
Dom techniky ZSVTS
Banská Bystrica s.r.o.
Kukučínova 8
974 01 Banská Bystrica

IČO: 31 577 202 IČO:
IČ DPH: SK2020453105 IČ DPH:
DIČ: 2020453105 DIČ:
Bankové spojenie: Bankové spojenie: 
VÚB a.s. Banská Bystrica
č. ú.: 45709-312 / 0200 
VS: 2473048
KS: 0308

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 919/S

Účastnícky poplatok za osobu
základ 19 % DPH SPOLU
________________________________________________________________________________
 vložné 739,50 140,50 880,-
 obed 92,40 17,60 110,-
________________________________________________________________________________

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku

Potvrdzujeme, že z účtu č. ……………………………………………………………………………………bol uhradený 

dňa ………………………………………. účastnícky poplatok vo výške …………………………………………… Sk.

Z toho: vložné ………………….. Sk
obed ………………….. Sk

………………………………………………………………..
pečiatka a podpis ekonomického odd.

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments