Maturujú aj zlatníci

Je čas maturít a tento týždeň maturujú aj zlatníci v študijnom odbore  8501 400 umelecko-remeselné práce a to na jedinej takejto odbornej škole na východnom Slovensku. Je to Cirkevné stredné odborné učilište sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. So zámerom predstaviť odbornej, ale aj laickej verejnosti toto stredné odborné učilište, položil som niekoľko otázok pre jej riaditeľa pána Mgr. Mareka Balogha.

  Pán riaditeľ, kedy bola založená  vaša škola ?

Cirkevné stredné odborné učilište sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach vzniklo 1. septembra 1992. Jeho zriaďovateľom je Eparchiálna rada pravoslávnej cirkvi v Michalovciach. Do siete stredných škôl Slovenskej republiky bola škola zaradená rozhodnutím Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 2918/1992-21.

Koľko zlatníkov – klenotníkov doteraz absolvovalo vašu školu ?

Za desať rokov činnosti školy doposiaľ úspešne ukončilo štúdium 144 žiakov v učebnom odbore 8545 200 zlatník a klenotník a 27 žiakov v nadstavbovom štúdiu absolventov trojročných učebných odborov v študijnom odbore  8501 400 umelecko-remeselné práce.

 

Koľko žiakov momentálne študuje na vašej škole ?

V tomto školskom roku študuje 56 žiakov v učebnom odbore 8545 200 zlatník a klenotník a 16 žiakov v študijnom odbore 8501 400 umelecko-remeselné práce.

 

Akou formou sa konali tohtoročné prijímacie skúšky ( talentové skúšky atď. ) ? 

Prijímacie skúšky sa konali formou talentovej skúšky, ktorá pozostávala z troch častí, každá časť trvala 60 minút:

Kresba – žiaci ceruzou alebo uhlíkom mali nakresliť a vytieňovať geometrické telesá (guľa, ihlany, kocka) na drapérii. Hodnotilo sa celkové zvládnutie kresby.

Modelovanie – žiaci mali z hliny vymodelovať dva jednoduché predmety podľa predlohy (dve neveľké nádoby). Hodnotilo sa celkové zvládnutie úlohy (proporcie, mierka).

Práca s drôtom – žiaci mali vyrobiť z drôtu prinesenými nástrojmi (kliešte okrúhle, ploché, pologuľaté) nezložitý predmet podľa predlohy.

modelovanie

Je nutné, aby si u vás žiak zaistil sponzora na praktickú výučbu?

Praktické vyučovanie sa koná v školskej zlatníckej dielni. Nie je nutné, aby si žiak zaistil na praktické vyučovanie sponzora, takáto možnosť je však vítaná .  V súčasnej dobe majú praktické vyučovanie mimo školskej dielne zabezpečené šiesti žiaci.

Akým spôsobom u vás prebieha teoretické a praktické vyučovanie?

V učebnom odbore zlatník a klenotník majú žiaci týždeň teoretické vyučovanie a týždeň praktické vyučovanie. Praktické vyučovanie v 1. a 2. ročníku je 6 hodín denne, v 3. ročníku 7 hodín denne. K teoretickým odborným predmetom patria odborné kreslenie, modelovanie, sloh a šperk, materiály, technológia.          

Odborné kreslenie – v 1. ročníku 2 hodiny týždenne, žiaci majú zvládnuť základy kresby. V 2. ročníku sa nároky stupňujú, žiaci pracujú s farbou. Uprednostňujú sa vlastné návrhy, ktoré môžu žiaci využiť pri výrobe šperkov na praktickom vyučovaní. V 3. ročníku je to predovšetkým navrhovanie šperkov (prsteň, brošňa, prívesok, retiazka) a ich výtvarné návrhy.

Modelovanie – v 2. ročníku, žiaci pracujú s hlinou, drôtom a pod.

Sloh a šperk – v tomto predmete žiaci získavajú poznatky o umení, architektúre, maliarstve, sochárstve a umeleckých remeslách. Získavajú informácie o základných  prvkoch jednotlivých období (praveké umenie, starovek, stredovek, novovek, umenie 19. a 20. storočia.)

Materiály – žiaci získavajú poznatky o materiáloch, ktoré sú predmetom ich profesie. V prvom ročníku sú to hlavne kovy – železné, neželezné, drahé, ich zliatiny, chemické látky používané v zlatníctve. V druhom ročníku sa oboznamujú s minerálmi používanými v zlatníctva a to drahými a ozdobnými prírodnými kameňmi, syntetickými drahými kameňmi, prírodnými šperkovými materiálmi, ich vlastnosťami, vplyvom tepla  a kyselín. V treťom ročníku sa žiaci oboznamujú s povrchovými úpravami čistiaceho a dekoratívneho charakteru, ak aj spracovaním odpadových materiálov. K výučbe odborných predmetov sa používajú okrem učebníc a videokazety, skutočné predmety, odborné časopisy a literatúra.

Technológia – žiaci sa oboznamujú s technologickými postupmi pri výrobe šperkov. Výučba začína oboznámením sa s jednotlivými pracovnými nástrojmi, jednotlivými výrobnými postupmi až k zložitejším výrobným postupom.

V študijnom odbore umelecko-remeselné práce majú žiaci jeden deň praktického vyučovania (7 hodín) v týždni. Teoretické odborné predmety v nadstavbovom štúdiu sú navrhovanie, výtvarná príprava, dejiny umenia, modelovanie.

 

Učíte žiakov aj zasadzovať kamene,  prípadne základy gravírovania?

Žiak sa počas štúdia naučí zasadzovať kamene a získava aj základy gravírovania.

  Máte dostatočne veľké priestory na praktickú výučbu?

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v školskej zlatníckej dielni, ktorá je priestorovo i vybavením na veľmi dobrej úrovni.

Praktické vyučovanie

 

Aký je osud šperkov ktoré vaši žiaci vytvorili?

Škola sa s vyrobenými šperkami zúčastňuje rozličných výstav a akcií, v rámci ktorých sa uskutočňuje aj predaj šperkov. Tradičnými akciami, ktorých sa škola zúčastňuje, sú EĽRO Kežmarok, Týždeň umeleckých remesiel Vysoké Tatry,  Zemplínsky jarmok v Michalovciach a iné.

 

 

Zúčastňujú sa vaši žiaci aj súťaží v odbore?

Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú súťaží vo svojom odbore. Na celoslovenskej súťaži Študentský šperk roka v Bratislave dosiahli v posledných rokoch popredné umiestnenia:

2000          Cena Safiny                Ladislav Pazič

2001           1. miesto                   Marek Pšak

2002           2. miesto                   Rastislav Ďorďak

2003           1. miesto                   Erik Pšak

Víťaz roku 2003 na celoslovenskej súťaži Študentský šperk roka - 1. miesto Erik Pšak a jeho víťazný šperk

 

Môžete porovnať úroveň výučby so zahraničnými školami?

V zahraničí študujú žiaci tento odbor externou formou, praktické vyučovanie sa uskutočňuje u súkromníkov, väčšinou u rodičov.

 

Môžu si vaši absolventi trojročného učebného odboru zlatník a klenotník svoje vzdelanie aj rozšíriť?

Absolventi trojročného učebného odboru 8545 200 zlatník a klenotník majú možnosť pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu študijného odboru 8501 400 umelecko-remeselné práce a získať úplné stredné odborné vzdelanie.  

práca na SOČ – autor Andrej Očenáš ml. – Replika prsteňa zo stredoveku

 

Aké je uplatnenie vašich absolventov v praxi ?

Umiestnenie absolventov  na trhu práce je 30 %.

 

S akými problémami sa najviac stretávate ?

Žiaci by mali pracovať viac samostatne, s dôrazom na vlastnú kreativitu. Najväčším problémom je často laxný postoj žiakov k získavaniu vedomostí, čo býva spôsobené nesprávnou voľbou odboru štúdia resp. absenciou potreby vlastnej  sebarealizácie a uplatnenia sa.

 

  

práca moderný šperk – autor Andrej Očenáš ml.

 

 

Aké sú vaše plány do budúcna ?

Do budúcnosti škola plánuje získať vlastné priestory  pre praktické vyučovanie (doposiaľ sú učňovské dielne umiestnené v prenajatých priestoroch).  V náväznosti na získanie vlastných priestoroch sú plány na plynofikáciu zlatníckej dielne.

Na záver by som chcel pánu riaditeľovi zaželať,  aby mu jeho žiaci naďalej robili radosť úspešným reprezentovaním školy na rôznych súťažiach a hlavne,  aby sa mu splnili všetky sny a plány ktoré má do budúcna s touto školou.

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments