Informácie zo Slovenského Puncového úradu

Vážení čitatelia,

po dlhšej odmlke som presvedčený, že čitateľskú verejnosť zaujmú informácie o činnosti a novinkách, na Puncovom úrade SR.

Posledné dva roky úrad napredoval v rôznych oblastiach. Hlavne po legislatívnej stránke došlo k zmenám v činnosti úradu, a aj po technickej stránke sme naše pracoviská vybavovali moderným technickým zariadením pre stanovovanie rýdzosti drahých kovov. V oblasti laserového puncovania máme vypracovaný dobrý a prehľadný systém pre spätnú kontrolu tovarov, ktoré boli u nás označené laserom.

Najskôr informácie o stave a objemoch na úseku puncovej kontroly. Rok 2007 bol pre náš úrad rokom najvyšších príjmov v histórii úradu. Naše príjmy prekročili čiastku 42 mil. Sk, čo pri celkovom počte 32 zamestnancov predstavuje veľmi slušnú produktivitu práce, ak aj spomeniem výdavky úradu, ktoré sú nižšie ako polovica príjmov. Aj keď objemy opuncovaného zlata nedosiahli úroveň roku 1998, objemy opuncovaných výrobkov u striebra sú najvyššie a dosiahli úroveň takmer 7.5 t v počte viac ako 915 tisíc kusov. Táto skutočnosť bola ovplyvnená hlavne záujmom zlatníkov a dovozcov zo susedného Maďarska, keď naše služby využívali hlavne pri puncovaní strieborného klenotníckeho tovaru. Tento rok už neočakávame takúto situáciu, nakoľko Maďarský puncový úrad prijal opatrenia aby domáci tovar ostal doma! Týka sa to poplatkov za puncovanie, ako aj colných opatrení. Percentuálne vyjadrené objemy dovezené na puncovanie na naše pracoviská predstavujú 22 % objemu z celkového množstva testovaných zlatých a 19 % strieborných tovarov. Priemerné hmotnosti u zlata predstavujú v roku 2007 2,55 g/ks u domácich výrobkov a 2,76 g/ks u dovozu. U striebra domáce výrobky predstavujú priemernú hmotnosť 10,95 g/ks a u dovozu 7,98 g/ks.

Na úseku puncovej inšpekcie sme riešili niekoľko prípadov falošných puncových značiek a bola rozpracovaná aj metodika identifikácie odlievaných puncov pomocou elektrónového mikroskopu v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Celkove musím konštatovať, že sa zvyšuje počet prípadov nedodržiavania zásad puncového zákona. S určitým oneskorením aj na Slovensku vypukla horúčka obchodovania s investičným zlatom, čo je však v šetrení iných orgánov.

V oblasti legislatívy došlo k niekoľkým zmenám. Hlavnou zmenou bola zákonom prijatá služba identifikácie drahých kameňov. Puncový úrad bude hlavne napomáhať Colným orgánom v oblasti dozorovania Kimberley procesu v oblasti dovozu surových diamantov, pričom sa činnosť rozšírila aj o služby pre obyvateľstvo v oblasti drahých kameňov.

Zriadili sme gemologické laboratórium, ktoré postupne vybavujeme potrebným technickým zariadením na určovanie diamantov a ostatných drahých kameňov.

Túto skutočnosť upravuje zákon č. 221/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov. V nadväznosti na túto skutočnosť sa legislatívne upravil aj cenník za úkony Puncového úradu vyhláškou č. 120/2008 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 102/2004 Z.z.

Chcel by som vyzdvihnúť skutočnosť, že všetky naše laboratória sú akreditované a v roku 2007 úspešne prebehla aj reakreditácia všetkých laboratórií Slovenskou národnou akreditačnou spoločnosťou(SNAS). Puncový úrad pomáhal po metodickej stránke Ukrajinskému puncovému úradu, ktorý akreditoval svoje laboratórium v Kyjeve cestou SNAS. O metodickú pomoc v oblasti akreditácie chemického laboratória nás požiadal aj Kazašský puncový úrad.

Rok 2007 bol pre Puncový úrad významným rokom z dôvodu prijatia Slovenskej republiky za 18 člena Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov(tzv. Viedenskej konvencie), keď po audite vykonanom v roku 2006 sme bez pripomienok a po uplynutí všetkých predpísaných časových lehôt boli prijatí do tejto medzinárodnej puncovníckej organizácie.

Napriek skutočnosti, že v rámci krajín Vyšehradskej štvorky je náš úrad niekoľkokrát menší ako je to u našich priateľov, držíme krok na všetkých úsekoch s úradmi, ktoré pracujú s vysokým rozpočtom a oveľa početnejšími ľudskými zdrojmi. Je to otázka profesionálnej cti a pracovného zanietenia.

Nakoniec este prikladam grafy:Prehľad puncových poplatkov za uvedené obdobieJozef Fuzia

Riaditeľ PÚ SR

Comments

comments