Hodnotenie činnosti PÚ SR a analýza vývoja

Množstvo zlatého klenotníckeho tovaru predloženého na puncovú kontrolu od roku 2001 neustále klesá. Príčin neustáleho poklesu je niekoľko. Veľký dopyt po zlatom klenotníckom tovare vyrábanom z bielych zliatin koncom 90-tých rokov skončil.

Najmä mladá generácia postupne prešla na lacnejší strieborný klenotnícky tovar, o čom svedčí nárast množstva opuncovaného strieborného tovaru v posledných rokoch, prípadne na tovar vyrábaný z ušľachtilej ocele. Zníženie dopytu v dôsledku zmeny hodnotovej orientácie časti populácie je jednou z príčin poklesu množstva zlatého klenotníckeho tovaru predloženého na puncovú kontrolu. V súčasnom období na trh so zlatým klenotníckym tovarom nepriaznivo vplýva najmä enormný nárast cien na svetových burzách. Z úrovne 420 dolárov za trojskú uncu rýdzeho zlata na začiatku roka 2005 sa v súčasnom období prehupla cena cez hranicu 600 dolárov  To núti obchodníkov zvyšovať ceny, čo má za následok zníženie dopytu a tým aj pokles množstva zlatého tovaru predloženého na puncovú kontrolu. Predpokladáme, že tento nepriaznivý vývoj bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Puncový úrad nevie tento vý-voj nijako ovplyvniť a je nútený sa mu prispôsobiť. Ďalším, nie menej významným faktorom, ktorý nepriaznivo vplýva na trh so zlatým klenotníckym tovarom, je nekála konkurencia. Napriek úsiliu puncovej inšpekcie sa nedarí trh vyčistiť od zlatého klenotníckeho tovaru označeného falošnými puncovými značkami. V niektorých predajniach klenotníckeho tovaru, prevádzkovaných najmä občanmi bývalej Juhoslávie, sa takýto tovar vyskytuje opakovane. To dopadá najmä na drobných domácich výrobcov a obchodníkov, ktorí nedokážu čeliť takýmto praktikám a postupne strácajú konkurencieschopnosť. Zdá sa, že sankčné postihy nie sú dostatočné.  V budúcom období bude zrejmé potrebné pristúpiť k oveľa tvrdším finančným postihom. prípadne uvažovať aj s inými sankciami. V konečnom dôsledku, v spolupráci so živnostenskými úradmi, zvažovať odobratie živnostenských oprávnení. 

Napriek nepriaznivej situácii na trhu so zlatým klenotníckym tovarom sú príjmy vo výške viac ako 30 mil. Sk najvyššie v histórii úradu. Vďaka ústretovému prístupu a rýchlym a kvalitne poskytovaným službám začali využívať služby úradu maďarskí podnikatelia, čím sa podarilo vykryť výpadok v zlatom tovare na našom trhu. Úrad sa tým úspešne zapojil do me-dzinárodnej deľby práce v tvrdom konkurenčnom prostredí. Prekvapivo enormný nárast do-vozu strieborného klenotníckeho tovaru sa rovnako významnou mierou podieľal na historicky najvyšších príjmoch. Na základe vývoja v prvých mesiacoch tohto roka predpokladáme, že v nasledujúcom období nedôjde k výraznému rastu trhu so zlatým klenotníckym tovarom. Skôr je možné očakávať stagnáciu alebo ďalší mierny pokles. Rovnako trh so strieborným klenotníckym tovarom je v dôsledku veľkých dovozov v minulom období,  ako aj skutočnosti, že na trh umiestňujú svoj tovar poľskí výrobcovia,  nasýtený a nie je možné počítať s ďalším nárastom.  Preto, ak chce úrad udržať príjmy v budúcom období na úrovni roka 2005, musí sa snažiť pritiahnuť ďalších zahraničných podnikateľov. Ďalšou z rezerv zvýšenia príjmov v nasledujúcom období je trh so starým klenotníckym tovarom. Tlak zo strany puncovej in-špekcie na záložne v Stredoslovenskom a Západoslovenskom kraji začína prinášať ovocie. Oproti roku 2004 vzrástlo množstvo predloženého starého tovaru v týchto krajoch o 100 %.    Napriek tomu je to iba okolo 20 % objemu, ktorý je predkladaný na puncovú kontrolu pre-vádzkovateľmi záložní vo Východoslovenskom kraji.  

Vstupom SR do EU je tuzemská výroba klenotníckeho tovaru ešte viac konfrontovaná najmä s producentmi z okolitých krajín a je iba na jej, ako sa s týmto tlakom vyrovná. Schop-nosť domácich producentov čeliť a vyrovnať sa s konkurenciou by výsledky úradu nemala podstatnejšie ovplyvniť, pretože prípadný výpadok domácej produkcie bude nahradený dovo-zom, ktorý na náš trh smeruje z tretích krajín alebo z krajín EU, ktoré klenotnícky tovar pun-covými značkami neoznačujú.  Oveľa viac je úrad závislý od dopytu na trhu.

Rovnako ako naplnenie príjmov je pre úrad dôležité aj udržanie výdavkov na úrovni pred-chádzajúcich rokov. Vzhľadom na predpokladaný rast cien energií a služieb to bude veľmi ťažká úloha. Jej splnenie bude vyžadovať prijatie racionalizačných opatrení a mobilizáciu vnútorných rezerv na všetkých úsekoch činnosti.. 

Tvrdý zápas v boji s nekalou konkurenciou bude musieť v nasledujúcom období zviesť puncová inšpekcia. Dynamický rozvoj techniky v súčasnom období prináša so sebou čoraz kvalitnejšie falošné puncové značky. Ich rozpoznávanie si vyžadujú neustále zdokonaľovanie  technického vybavenia. Nie menej dôležitá je aj odborná zdatnosť, profesionálny prístup a psychická odolnosť inšpektorov, pretože prvotné rozhodnutie je potrebné prijať okamžite na mieste výkonu, často pod nátlakom zo strany kontrolovaného subjektu. Výskyt viacerých ty-pov veľmi kvalitných falošných puncových značiek objavených v minulom roku je znepoko-jujúci. Domnievame sa, že tovar označený falošnými puncovými značkami je nakupovaný priamo u zahraničných dodávateľov. Túto domnienku potvrdzujú aj neoficiálne informácie získané z viacerých zdrojov. Ak chce úrad v tomto boji obstať, musí byť pred falšovateľmi o krok vpredu.

Vstup SR do EÚ a implementácia judikátu Európskeho súdneho dvora ohľadom uznáva-nia platnosti preskúšania a označenia tovaru nezávislým orgánom iného členského štátu do nášho právneho systému  kladie na puncovú inšpekciu ďalšie nároky. Puncová inšpekcia musí poznať puncové značky členských krajín EÚ s nezávislým puncovníctvom a posudzovať ich pravosť. Recipročne slovenské puncové značky uznávajú krajiny V4. Praktické skúseností s uznávaním slovenských puncových značiek v ostatných európskych krajinách nie sú k dis-pozícii, pretože vývoz klenotníckeho tovaru našimi subjektmi je prakticky nulový. V zmysle judikatúry Európskeho súdneho dvora sa však počíta s ich automatickým uznávaním. V minulom roku sa puncová inšpekcia už bežne stretala so strieborným tovarom označeným poľskými puncovými značkami a v menšej miere aj so zlatým tovarom označeným maďar-skými puncovými značkami. Na základe skúsenosti zo stretnutí zástupcov puncových úradov krajín V4 je len otázkou času, kedy sa na našom  trhu objaví tovar z týchto krajín označený falošnými puncovými značkami.

Technický pokrok začína prenikať aj do oblasti označovania klenotníckeho tovaru. Popri klasickom spôsobe označovania tovaru mechanickým vyrazením puncovej značky sa vo vy-spelých krajinách začína používať moderná laserová technika riadená počítačmi. Zdá sa, že uvedená technika bude hrať prím najmä pri označovaní luxusného klenotníckeho a hodinárskeho tovaru osadeného drahými kameňmi. Ak chce byť úrad konkurencieschopný, bude musieť v budúcom období zabezpečiť zdroje na nákup uvedenej techniky a zaškolenie personálu. 

V súčasnom období má úrad akreditované hlavné činnosti „stanovenie obsahu zlata kupe-lačnou metódou a stanovenie obsahu striebra potenciometrickou titráciou“ na všetkých praco-viskách, čo je hlavným predpokladom neustálej racionalizácie pracovných postupov a ich uvádzania do súladu so stavom poznania a techniky v medzinárodnom meradle. To dáva dob-rý predpoklad k spoľahlivému zabezpečeniu kontroly dodržiavania nulovej negatívnej tole-rancie rýdzosti.
 
V personálnej oblasti došlo ku generačnej výmene. Do žil Puncového úradu bola vliata mladá krv, ktorá je dobrým základom ďalšieho rozvoja a predpokladom úspešného plnenia náročných úloh, ktoré pred úradom stoja. Prioritou nasledujúceho obdobia je stabilizovať am-bicióznych mladých ľudí a zabezpečiť ich odborný rast.   

Splnenie vytýčených cieľov bude vyžadovať tak od riadiacich, ako aj od výkonných za-mestnancov, aby  neustále pracovali nad zvyšovaním svojej odbornosti, mali prehľad o vývoji v odbore a porovnávali kvalitu svojej práce so špičkovými pracoviskami v zahraničí. To sa dá iba zapojením čoraz väčšieho počtu pracovníkov do medzinárodnej spolupráce najmä ich vy-sielaním na odborné stáže nielen do krajín V4, ale aj ostatných európskych krajín. Problémom však je jazyková bariéra, a preto je potrebné venovať v budúcom období jazykovej príprave zamestnancov zvýšenú pozornosť.

Puncový úrad je pripravený tak po stránke personálnej, ako aj materiálno-technického za-bezpečenia a prístrojového vybavenia plniť náročné úlohy a obstať v silnej medzinárodnej konkurencii so cťou.

      
                                                                                                                                                                                   Miloslav Eštok
                                                                                        vedúci pobočky PÚ SR v Košiciach

Comments

comments