Aké zmeny priniesol nový puncový zákon

Nový puncový zákon priniesol so sebou niektoré zmeny, o ktorých Vás chcem stručne informovať…

Zákon č.10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov zavádza niektoré nové pojmy, niektoré staré upresňuje alebo zrušuje . Ide napr. o zlomky drahých kovov, ktoré sú v zákone definované ako „opotrebovaný, nekompletný alebo poškodený tovar obchodovaný spravidla za cenu v ňom obsiahnutého drahého kovu“. Zlomky sú zaradené medzi výrobky z drahých kovov, pretože sa s nimi bežne obchoduje. Nový zákon upresňuje definíciu „starého tovaru“, aby sa v maximálne možnej miere zabránilo legalizácii nelegálnej výroby a dovozov. Zároveň ruší pojem „starožitný tovar“, pretože Puncový úrad overuje rýdzosť a stav tovaru a nie jeho umeleckú a kultúrno-historickú hodnotu Zákon nanovo definuje výrobnú a zodpovednostnú značku ako „dvoj až trojmiestny alfanumerický znak pridelený Puncovým úradom, s doplňujúcimi znakmi, vychádzajúci z obchodného mena, umiestnený v charakteristickom obryse“.

V súlade s bežnou európskou praxou sa zavádza nová rýdzosť zodpovedajúca rýdzim kovom, ktorá je definovaná ako 999/1000. Jej používanie v praxi nebude zrejmé časté, ale umožní označovať niektoré medaily, obchodné zliatky a pod. puncovou značkou, ktorá bude lepšie zodpovedať ich rýdzosti,. Označenie rýdzosti „číslicou 0“ sa volilo zámerne, jednak z ekonomického dôvodu, ale aj z dôvodu historického, pretože číslice pre doterajšie rýdzosti zlata a striebra sa používajú prakticky od začiatku puncovania na našom území.

V súčasnej dobe v Európe už žiadny štát nepoužíva na výrobu 14 karátového zlatého klenotníckeho tovaru klenotnícku zliatinu o rýdzosti 583/1000, preto nový zákon nepovažuje už túto rýdzosť pri cudzom tovare za najnižšiu zákonnú rýdzosť.
Nový puncový zákon zavádza inštitút „zodpovednostnej značky“. Zodpovednostnou značkou sú dovozcovia povinní označovať cudzí tovar predkladaný na puncovú kontrolu Cieľom zavedenia zodpovednostnej značky je napomôcť identifikácii pôvodu tovaru z dovozu, aby sa zabránilo najrôznejším podvodom K zavedeniu označovania tovaru zodpovednostnou značkou viedli tiež priaznivé skúsenosti z iných európskych krajín.

Tovar dovážaný z krajín Európskej únie nepodlieha po vstupe SR do EÚ colnému konaniu. Aby sa však zabránilo legalizácii nelegálnych dovozov z tretích krajín, ukladá nový puncový zákon dovozcom, ktorí dovážajú tovar z krajín EÚ, ktoré nemajú puncovníctvo zabezpečené nezávislým orgánom, povinnosť predkladať tovar na puncovú kontrolu spolu s dokladmi preukazujúcimi jeho pôvod. Pri predkladaní tovaru z tretích krajín sa postupuje ako predtým.

V oblasti predpísaného stavu tovaru reaguje nový puncový zákon na neustály vývoj nových klenotníckych zliatin tým, že vo vykonávacom predpise rozširuje okruh legujúcich kovov, najmä u zlatých zliatin, o ďalšie kovy, ktoré sa na základe poznatkov Puncového úradu v súčasnej dobe v týchto zliatinách bežne vyskytujú. Okrem toho nová právna úprava už nelimituje ani obsah legujúcich kovov v klenotníckych zliatinách.

Nemalé problémy pri nedeštruktívnej skúške rýdzosti na skúšobnom kameni spôsobuje povlak z obyčajných kovov, preto je pokovovanie tovaru a to aj formou medzivrstvy, používané najmä u strieborného klenotníckeho tovaru, novým puncovým zákonom zakázané. Obdobná prax je uplatňovaná prakticky vo všetkých európskych krajinách.
Oproti predchádzajúcej právnej úprave nový puncový zákon nepovoľuje zápornú odchýlku od zákonnej rýdzosti, ktorá je garantovaná puncovou značkou. K uvedenému kroku sa pristúpilo z dôvodu harmonizácie, pretože všetky vyspelé európske puncové systémy takúto odchýlku zásadne nepripúšťajú.

Účelom oprávnenia Puncového úradu odstrániť zavádzajúce údaje o rýdzosti nielen z klenotníckeho tovaru, ale aj z predmetov,, ktoré sú s tovarom ľahko, najmä vzhľadovo zameniteľné, je chrániť spotrebiteľa pred možným uvedením do omylu. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy Puncový úrad takéto oprávnenie nemal.
Vykonávacou vyhláškou bol zvýšený hmotnostný limit u strieborného klenotníckeho tovaru, ktorý nepodlieha povinnej puncovej kontrole, na 3 gramy.

Trvanlivé označenie tovaru puncovou značkou alebo rýdzostnou číslicou je najspoľahlivejším a kontrolovateľným označením, a preto je považované za hlavný spôsob označovania tovaru. Ak je to však najmä z dôvodu charakteru, tvaru alebo rozmerov účelné umožňuje nová právna úprava Puncovému úradu povoliť náhradný spôsob označenia tovaru.
Nový puncový zákon ukladá osobám podnikajúcim v oblasti drahých kovov niektoré nové povinnosti. Ide napr. o povinnosť oznamovať Puncovému úradu predaj mimo riadnej prevádzkarne /výstavy, trhy/, predaj na elektronickej adrese tri dni dopredu, aby sa zabránilo zneužívaniu 15 dňovej oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej právnej úpravy zo strany niektorých osôb. Ďalšou povinnosťou je vybaviť všetky prevádzkarne, na ktorých dochádza k bezprostrednému styku so zákazníkmi, určeným meradlom. Zákonným ustanovením sa nie je možné tejto samozrejmej povinnosti vyhnúť.

V novom puncovom zákone sú presnejšie a jasnejšie formulované niektoré ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru. Ide napr. o ustanovenie, ktoré ukladá oddeliť tovar ponúkaný na predaj alebo za tým účelom skladovaný nezameniteľným spôsobom oddelene od ostatných výrobkov a rozlíšiť tento tovar aj podľa rýdzosti a drahého kovu. Obchodníci sú povinní vystavený tovar zreteľne označiť. Cieľom je chrániť spotrebiteľa pred uvedením do omylu. Nový puncový zákon považuje za klamlivé označenie tiež vydávanie tovaru z drahých kovov za výrobky z obyčajných kovov alebo iných materiálov. Cieľom je zabrániť snahám niektorých záložní a bazárov vydávať najmä zlatý tovar ponúkaný na predaj za bižutériu a tým sa beztrestne vyhýbať povinnostiam vyplývajúcim z puncového zákona.

V súlade s platnou právnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov a vedenia informačných systémov orgánmi štátnej správy zakotvuje sa v novom puncovom zákone historické a tradičné vedenie registra výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. Zákon zároveň ukladá Puncovému úradu za povinnosť zverejniť verejnú časť registra na internete, čím sa má napomôcť rozvoju malého a stredného podnikania.

Nový puncový zákon rozširuje právomoci puncovej inšpekcie pri zachovaní nevyhnutnej ochrany kontrolovaných osôb proti neoprávneným alebo nadbytočným zásahom do ich činnosti…Zároveň ukladá kontrolovanej osobe poskytnúť potrebnú súčinnosť, aby sa výkon inšpekcie zbytočne nepreťahoval. Cieľom rozšírenia právomoci o kontrolný nákup pod utajenou identitou je zabezpečiť kontrolu elektronického obchodovania, ktoré by ináč zostalo mimo dosahu puncovej inšpekcie. Nákup pod utajenou identitou bude možné použiť aj pri priamom predaji, predovšetkým v prípadoch, keď obchodník tvrdí, že žiadny tovar z drahých kovov na predaj nemá, avšak z okolností je jasné, že tomu tak nie je. Nový puncový zákon oprávňuje puncovú inšpekciu požadovať úplné predloženie tovaru, pričom sa za tovar na tento účel považujú aj výrobky s tovarom vzhľadovo zameniteľné. Tým sa znemožňuje kontrolovaným osobám vyhnúť sa puncovej inšpekcii tvrdením, že vystavený tovar je vyhotovený z obyčajných kovov a tým pádom nepodlieha puncovej inšpekcii podľa puncového zákona. Vzhľadom k tomu, že v technických možnostiach puncovej inšpekcie nie je možné na mieste s konečnou platnosťou určiť, či konkrétny tovar neunikol puncovej kontrole, oprávňuje nový puncový zákon puncovú inšpekciu odobrať tovar, u ktorého vzniklo dôvodné podozrenie, že nebol predložený na puncovú kontrolu, alebo takýto tovar zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii a uložiť kontrolovanej osobe lehotu na jeho predloženie.

Európska únia nemá pre oblasť puncovníctva prijatú spoločnú právnu úpravu. Vzájomný obchod v oblasti klenotníckeho tovaru sa riadi judikatúrou Európskeho súdneho dvora, ktorá je v plnej miere implementovaná do nového puncového zákona. V zmysle uvedenej judikatúry nie je možné požadovať nové preskúšanie a označenie tovaru, ak tento už bol preskúšaný a zrozumiteľným a rozpoznateľným spôsobom označený nezávislým orgánom iného členského štátu. Ak však tovar nie je označený nezávislým orgánom zrozumiteľným a rozpoznateľným spôsobom, nie je v rozpore so zásadami voľného pohybu tovaru požadovať jeho preskúšanie a označenie.

Výrobcovia a obchodníci sú povinní na výzvu Puncového úradu doplniť údaje do registra výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. S ohľadom na zavedenie nových rýdzosti sú výrobcovia a obchodníci povinní do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona umiestniť v predajných priestoroch vyobrazenie nových slovenských puncových značiek

Ing. Miloslav E š t o k
vedúci pobočky PÚ SR Košice

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments