Zdravie a zlatníctvo – úvod do témy

Zdravie. Je jedným zo základných
predpokladov šťastného a tvorivého života človeka. Chápe sa ako jedna zo
základných životných hodnôt. Je to dôležitá hodnota, ktorú je treba udržať
čo najdlhšie a je potrebné ho ustavične posiľňovať. Básnik by ho
prirovnal ku vzácnemu šperku: Zdravie.

Je jedným zo základných predpokladov šťastného a tvorivého života človeka.
Chápe sa ako jedna zo základných životných hodnôt. Je to dôležitá
hodnota, ktorú je treba udržať čo najdlhšie a je potrebné ho ustavične
posiľňovať. Básnik by ho prirovnal ku vzácnemu šperku: treba ho chrániť,
ošetrovať, dá sa zničiť, poškodiť… sú to ťažko alebo vôbec nemerateľné
hodnoty, ničím nenahraditeľné. Ako vzácny šperk! Najprv by som rád
definoval zdravie, ako ju chápu odborníci na celom svete.

ZDRAVIE je stav úplnej telesnej,
duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby. Možno ho chápať
ako určitý okamžitý stav, ale aj ako prebiehajúci proces, ktorý ma svoju
dynamiku. Zdravie má rozličné stupne, rovnako ako sú rozličné stupne
choroby. Želateľný stav je tzv. pozitívne zdravie.. Jeho dosiahnutie je
dlhodobým cieľom hlavne preventívnych snáh a opatrení. Pozitívne zdravie v
podstate prispieva k životnej pohode, pracovnej výkonnosti, k predĺženiu aktívneho
života, k radosti zo života. Ak niekoho zaujal pohľad na zdravie, môžeme
pokračovať pohľadom na protipól zdravia – chorobu.

Ale celú diskusiu by som rád
smeroval ku zdraviu.

Comments

comments